Talostolida teres alveolus  (Tapparone-Canefri, 1882)